Framsida

KBT och MCT

KBT och MCT är ett samarbete mellan Helene Semb, Psykolog och Psykoterapeut samt Ulrika Törnell, Sjuksköterska och Psykoterapeut. Vi tar emot patienter för psykoterapi och konsultativa samtal. Vi är även handledare på basutbildning och psykoterapeutprogram i KBT samt handleder personal i olika verksamheter. Du kan läsa mer om våra aktiviteter på vår blog.

Helene

Kognitiv beteende­terapi – KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning samt Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori.

I psykoterapin tränar man på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Det finns god evidens för KBT vid behandling av depression och ångestsyndrom.

Två föreningar i Sverige arbetar för kvalitet och utveckling inom KBT: Beteendeterapeutiska föreningen samt Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier.

På ovanstående föreningars hemsida finns Psykoterapeuter listade.

tavla

Metakognitiv terapi – MCT

I Metakognitiv terapi (MCT) läggs fokus på hur vi tänker och mindre på vad vi tänker.

I MCT behandling arbetar man med att förändra Cognitive Attentional Syndrome (CAS). CAS består av tre delar: Låst hotuppmärksamhet, svårigheter att reglera oro och/eller grubblerier samt icke hjälpsamma strategier.

Metakognitionerna styr CAS, man kan tänka Metakognitionerna som dirigent och orkestern som CAS.

Det pågår en hel del forskning gällande MCT:s effektivitet vid behandlingar av olika tillstånd. Du kan läsa mer om detta hos mct-institute.

Det finns en förening i Sverige som arbetar för kvalitet och utveckling av MCT, Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige

Helene

Jag har arbetat som legitimerad psykolog under 30 år. År 2000 blev jag legitimerad psykoterapeut och 2003 var jag klar med min handledar och lärarutbildning i KBT. Efter anställning inom psykiatrin, har jag arbetat i eget företag med handledning, psykoterapi, utbildning; KBT och MCT.

Jag handleder verksamheter inom psykiatri, primärvård och habilitering.

Förutom verksamhetshandledning har jag under flera år arbetat som utbildningshandledare på KCP, KI och Stockholms Universitet.

Jag tar emot klienter för psykoterapi, KBT och på senare år även MCT.

Handledning och klientarbete sker såväl digitalt, via Kaddio, som på mottagning samt ute i verksamheter.

Jag har ramavtal för handledning med:

  • Region Stockholm
  • Region Sörmland och Västermanland 

Ulrika

Jag har lång klinisk erfarenhet av patientarbete på privat mottagning framför allt KBT-behandlingar men på senare år alltmer MCT-behandlingar.

Jag har även under många år arbetat som verksamhetshandledare inom både psykiatri, beroendevård och primärvård. Jag blir också anlitad av kommunernas olika utförarenheter.

Jag har varit anlitad av KCP (kompetenscentrum för psykoterapi) på Karolinska Institutet som handledare/lärare på basutbildningen och psykoterapeutprogrammet de senaste ca 10 åren.

På förfrågan ger jag även kortare utbildningar inom mina kompetensområden.

Jag har nu alltmer övergått till att ha både patientbehandlingar och verksamhetshandledning digitalt via Kaddio.

Jag har ramavtal för handledning med Region Stockholm.

KbtochMct.se